S A V E Z   H R V A Č K I H     Š P O R T O V A     G R A D A     Z A G R E B A

POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA 

Zagreb, travanj 2003. godine

Na temelju članka Statuta Saveza hrvačkih športova grada Zagreba, Nadzorni odbor na svojoj sjednici održanoj dne travnja 2003. godine donosi

P O S L O V N I K O RADU NADZORNOG ODBORA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Radi organiziranog ostvarivanja nadzora na radom Saveza hrvačkih športova grada Zagreba ( dalje u tekstu: SHŠGZ-a) i njegovih tijela i organa, ovim se poslovnikom utvrđuju zadaci, način rada i djelovanje Nadzornog odbora.

Članak 2.

U svom radu Odbor postupa u skladu s načelima zakonitosti, samostalnosti, dostupnosti i suradnje s organima i tijelima SHŠGZ-a.

II. IZBOR, SASTAV I OPOZIV ČLANOVA ODBORA

Članak 3.

Odbor ima tri člana i jednog zamjenika.
Članove odbora predlažu i biraju članovi Skupštine SHŠGZ-a.

Članak 4.

Mandat članova i zamjenika traje četiri godine

Članak 5.

Predsjednika, članove Nadzornog odbora i njihovog zamjenika bira Skup[tina SHŠGZ-a po postupku propisanom Statutom SHŠGZ-a.

Članak 6.

Radom Odbora rukovodi predsjednik.
U slučaju odsutnosti predsjednika, radom Odbora rukovodi član Odbora kojega on ovlasti.

Članak 7.

Član ili zamjenik člana Odbora može biti opozvan s te funkcije i prije isteka mandata u slučaju ako povjerene poslove i zadatke ne obavlja savjesno i u skladu sa zakonskim načelima, odnosno načelima utvrđenim Statutom SHŠGZ-a.
Prijedlog za opoziv mogu podnijeti članovi Odbora i najmanje pet članova Skupštine SHŠGZ-a, odnosno Izvršni odbora.

Članak 8.

Prijedlog za opoziv podnosi se u pisanom obliku s obrazloženjem.

O prijedlogu odlučuje Skupština SHŠGZ-a.

Za donošenje odluke o opozivu potrebna je nadpolovična većina od ukupnog broja članova Skupštine SHŠGZ-a.

Članak 9.

Mandat naknadno izabranog člana ili zamjenika člana Odbora traje do isteka mandata Odbora.

Članak 10.

Sjednice Odbora održavaju se prema potrebi, a najmanje jednom godišnje.

Sjednice saziva predsjednik odnosno u slučaju njegove odsutnosti član Odbora kojeg on ovlasti.

U izuzetnim slučajevima sjednicu može sazvati glavni tajnik SHŠGZ-a.

Na sjednice se pozivaju svi članovi Odbora i njihov zamjenik.

Članak 11.

Materijali s pozivom za sjednicu dostavljaju se članu Odbora osobno, u pravilu u pisanom obliku, najmanje pet dana prije održavanja sjednice.
Iznimno, rok dostave materijala za sjednicu može biti i kraći, a može se podijeliti na samoj sjednici, o čemu član mora prethodno biti telefonski izviješćen.
Iznimno, sjednica Odbora može se sazvati i telefonski.

Članak 12.

Odbor može pravovaljano odlučivati ako ima kvorum, odnosno ako je na sjednici nazočno više od polovice njegovih članova.
U slučaju nedostajanja kvoruma čeka se pola sata i nakon toga, bez obzira na broj članova, nazočni na sjednici čine kvorum, a donesene odluke i zaključci podliježu naknadnoj verifikaciji na prvoj idućoj sjednici.

Članak 13.

Odluke se donose javnim glasovanjem.
Tajno se mora glasovati ako bilo koji član Odbora tijekom sjednice to zatraži.
Glasuje se izjašnjavanjem ”za” ili ”protiv” prijedloga, ili ”uzdržan” od glasovanja.
Odluke se donose većinom glasova nazočnih članova Odbora.
U slučaju jednakog broja glasova ”za” i ”protiv” odlučuje glas predsjednika odnosno predsjedavajućeg.
Glasovati mogu najviše tri člana Odbora, odnosno njihov zamjenik u slučaju izostanka jednog ili više članova Odbora.

Članak 14.

Član odbora obvezan je odazvati se pozivu za sjednicu, a u slučaju spriječenosti dužan je pravodobno izvjestiti tajništvo SHŠGZ-a.

Članak 15.

Najmanje jedan put godišnje Odbor podnosi SHŠGZ-A-u izvješće o svom radu.

Članak 16.

O sjednicama odbora vodi se skraćeni zapisnik.
Skraćeni zapisnik usvaja se na prvoj slijedećoj sjednici Odbora.

III. ZADAĆE

Članak 17.

Zadaće su Odbora da:
kontrolira provođenje zakonitosti u radu i poslovanju SHŠGZ-a
kontrolira poštivanje odredaba Statuta i drugih općih akata SHŠGZ-a i njegovih tijela i organa
kontrolira i analizira ostvarenje utvrđene financijske politike, odnosno izvršenje financijskog plana SHŠGZ-a.
predlaže mjere koje bi trebalo poduzeti za spriječavanje i uklanjanje nepravilnosti u radu
poduzima i druge mjere iz svog djelokruga

Članak 18.

Radi ostvarivanja zadaća iz članka 17. ovog poslovnika, Odbor surađuje s tijelima i organima SHŠGZ-a.
Članovi odbora imaju pravo sudjelovati u radu SHŠGZ-A i njegovih tijela i organa.
Na sjednice Skupštine i Izvršnog odbora obvezatno se poziva predsjednik Odbora odnosno, ako je spriječen, član Odbora kojeg on ovlasti.
O uočenim nepravilnostima u radu Odbor izvješćuje tijelo i organ u kojem je do nepravilnosti došlo.
O nepravilnostima koje s pravovremeno ne otklone, Odbor je dužan izvijestiti organ inspekcije.

Članak 19.

Organi SHŠGZ-A-a i Ured saveza dužni su pružiti Odboru zatražene podatke, omogućiti uvid u cjelokupnu dokumentaciju i osigurati potrebne uvjete za rad.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Odredbe Poslovnika tumači Odbor.

Članak 21.

Poslovnik se mijenja i dopunjuje na način i po postupku kojim je donesen.

Članak 22.

Poslovnik stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik
Nadzornog odbora SHŠGZ

Antun Palković

Broj: 58/03.
Zagreb, 03. travnja 2003. godine