S A V E Z   H R V A Č K I H   Š P O R T O V A  G R A D A  Z A G R E B A

ZAGREB – ULICA GRADA GOSPIĆA 1 ( ŠSD”PEŠČENICA”)

S T A T U T

Zagreb,  18  lipnja 2015. godine

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine, broj 74/14) te članka 14. stavka 3. i članka 46. Zakona o športu (Narodne novine, broj 71/2006, 124/2010, 124/2011 i 86/2012, 94/13), Skupština Saveza hrvačkih športova grada Zagreba, održana dana 18. svibnja 2015. godine donijela je

S  T  A  T  U  T

S A V E Z A  H R V A Č K I H  Š P O R T O VA

G R A D A  Z A G R E B A

I TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu i sjedištu, zastupanju, izgledu pečata udruge, znaku udruge, područjima djelovanja sukladno ciljevima, ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge, uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima i obvezama i odgovornosti te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata, izboru i opozivu likvidatora udruge, prestanku postojanja udruge, imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom, postupku s imovinom u slučaju prestanka udruge, načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge te o drugim pitanjima od značaja za udrugu.

Članak 2.

Savez je jedini gradski sportski savez koji potiče, promiče i skrbi o zagrebačkom hrvačkom sportu, te ga predstavlja u Sportskom savezu Grada Zagreba  i  tijelima gradske uprave zaduženim za sport.

Članak 3.

Savez je osnovan 1953. godine pod nazivom Rvački savez grada Zagreba.

Članak 4.

Savez je udruga registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu

Savez je neprofitna pravna osoba.

Članak 5.

Savez ima statut koji je temeljni opći akt Saveza.

Statut mora biti u suglasnosti sa odredbama Zakona o sportu, Zakona o udrugama, te Statutom Sportskog saveza Grada Zagreba.

Članak 6.

Savez djeluje na području Grada Zagreba.

Sjedište Saveza je u Zagrebu.

Odluku o promjeni adrese sjedišta Saveza donosi Izvršni odbor.

Članak 7.

Naziv saveza je : Savez hrvačkih športova Grada Zagreba.

Skraćeni naziv Saveza je: SHŠGZ.

Članak 8.

Savez predstavljaju i zastupaju predsjednik i dva dopredsjednika.

Članak 9.

Savez ima pečat i žig.

Pečat je okruglog oblika, promjera 30 mm.

U sredini pečata je znak hrvača u zahvatu oko kojeg su ispisane riječi: Savez hrvačkih športova grada Zagreba,Zagreb.

Žig je pravokutnog oblika, dužine 52 mm, širine 18 mm, unutar kojeg je ispisan naziv saveza sa adresom.

Uporaba i način čuvanja pečata i žiga utvrđuje se posebnom odlukom Izvršnog odbora Saveza.

Članak 10.

Savez ima zastavu i znak.

Znak saveza čine dva hrvača u hrvačkom zahvatu (hrvačkom stavu).

Opis zastave uređuje se posebnim aktom koji donosi Skupština Saveza.

Članak 11.

Savez je punopravni član Sportskog saveza Grada Zagreba.

Predstavnici u skupštini Sportskog saveza Grada Zagreba su izabrani od izvršnog tijela Saveza.

Članak 12.

Savez je udružen u Hrvatski hrvački savez.

Odluku o udruživanju donosi Skupština Saveza.

II CILJEVI I DJELATNOSTI SAVEZA

Članak 13.

Ciljevi Saveza su poticanje, promicanje i skrb o zagrebačkom hrvačkom sportu.

Savez sukladno ciljevima djeluje na području sporta.

  • usklađuje aktivnost svojih članova: klubova, trgovačkih društava i ustanova,

  • uređuje pitanja disciplinske odgovornosti sportaša i sportskih djelatnika,

  • skrbi o unapređenju stručnog rada, školovanju i osposobljavanju stručnih djelatnika, te unapređenju sportskih dostignuća,

  • organizira i provodi nacionalna i međunarodna  hrvačka natjecanja, koja mu povjeri Hrvatski hrvački savez ,

  • organizira i provodi županijska hrvačka prvenstva za dobne skupine početnika, dječaka, kadeta, juniora i seniora, te posebno za ženske sportaše

  • organizira hrvačke ljetne škole te ostale pripreme za hrvače koje mu povjeri Hrvatski hrvački savez ili koje samostalno organizira.

  • daje prethodnu suglasnost hrvačkim klubovima članovima saveza za organizaciju svih vidova hrvačkih natjecanja i priprema (izuzev organizacije međuklubskih početničkih  natjecanja za mlađe uzraste hrvača)

 • skrbi o nabavi specifične hrvačke opreme i rekvizita,

  • skrbi o otvaranju specifičnih hrvačkih centara

 • skrbi o vrhunskim sportašima, te sudjeluje u stvaranju uvjeta za njihovu pripremu za

Olimpijske igre, Svjetska i Evropska prvenstva, te druga međunarodna natjecanja,

  • nadgleda hrvački sport grada Zagreba,

  • predstavlja hrvački sport grada pred odgovarajućim sportskim udrugama i tijelima gradske uprave nadležnim za sport,

  • sudjeluje u ostvarivanju programa i politike Sportskog saveza Grada Zagreba,

Članak 14.

Ciljeve i djelatnosti navedene u članku 13. ovog Statuta Savez obavlja neposrednim i zajedničkim djelovanjem udruženih članova.

Članak 15.

Radi ostvarenja navedenih ciljeva i djelatnosti Savez surađuje sa odgovarajućim Savezima grada Zagreba i tijelima gradske i županijske uprave, kao i drugim organima i organizacijama  kada je to potrebno.

Članak 16.

Savez svoju djelatnost ne smije obavljati radi stjecanja dobiti. Ako u obavljanju svoje djelatnosti Savez ostvari dobit, ona se mora koristiti isključivo za obavljanje i unapređenje djelatnosti Saveza, kojima se ostvaruju  ciljevi Saveza utvrđeni ovim Statutom.

III ČLANSTVO

Članak 17 .

Članovi Saveza su :

– hrvački klubovi,

– trgovačka društva i

– ustanove

Predstavnike članova u Savezu imenuje osoba ovlaštena za zastupanje udruženih članova.

Članovi se udružuju u Savez radi zaštite i promicanja zajedničkih sportskih, strukovnih i drugih interesa i ciljeva te njihovih uvjerenja, bez namjere stjecanja dobiti, podvrgavaju pravilima koja uređuju ustroj i djelovanje Saveza.

Članak 18.

Pravne osobe iz članka 17. ovog Statuta, da bi postale članom Saveza, moraju dostaviti Savezu:

1. Zahtjev za učlanjenjem u Savez;

2. Presliku svog statuta;

3. Presliku rješenja o registraciji;

4. Presliku obavijesti Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju poslovnog subjekta(udruge) prema NKD-u;

5. Osnovne podatke o ustroju i djelatnosti;

6. Osnovne podatke o članstvu, predsjedniku i tajniku

7. Podatke o osobama za obavljanje stručnih poslova u hrvanju, te materijalno-tehničkim  uvjetima rada

Članak 19.

Prilikom učlanjenja u Savez podnositelj zahtjeva može se primiti u članstvo u statusu privremenog člana na razdoblje od 5 godina, a u kojem roku Savez prati rad podnositelja zahtjeva radi ocjene ispunjavanja uvjeta za dobivanje statusa punopravnog člana nakon isteka toga roka.

Privremeni član Saveza ima sva prava i obveze člana Saveza, osim prava odlučivanja u tijelima Saveza i apliciranja na programska sredstva i financijske potpore putem Saveza.

Detaljni postupak primanja u članstvo Saveza, status članova te minimalne uvjete za primanje  u članstvo, Skupština saveza detaljnije razrađuje posebnim Pravilnikom

Članak 20.

Savez može imati i  podupiruće članove.

Podupirućim članom može postati svaka pravna osoba koja, sukladno propisanim uvjetima novčanom potporom ili na drugi način pomaže razvitak i napredak hrvačkog sporta u gradu Zagrebu, te ostvarivanje ciljeva i zadaća Saveza, ali bez prava odlučivanja u tijelima Saveza.

Članak 21.

Svoju samostalnost i pravni subjektivitet članovi iz prethodnog stavka ostvaruju u programskom, poslovnom i personalnom pogledu, te pravom odlučivanja i djelovanja iz djelokruga svoga rada, kao i snošenjem potpune odgovornosti iz svoje radnje.

Članak 22.

Članovi imaju pravo i obvezu djelovati u radu Saveza i predlagati mjere i djelatnosti radi uspješnijeg ostvarivanja ciljeva i programa Saveza.

Članovi moraju provoditi odluke i zaključke tijela Saveza i odgovorne su za njihovu provedbu.

Članovi moraju namjenski koristiti proračunska sredstva, te pravovremeno davati izvješća Savezu o ostvarivanju programa i korištenju sredstava.

Članak 23.

Statut i ostali opći akti članova moraju biti sukladni zakonima, ovom Statutu i ostalim općim aktima Saveza.

Članak 24.

Kada član u svom djelovanju ne ostvaruje utvrđene ciljeve i zadaće zbog kojih je osnovan, nadležno tijelo Saveza upozorit će ga na nedostatke u radu i ustanoviti odgovornost.

Ako  član i nakon upućenih upozorenja nastavi djelovati suprotno odredbama svog Statuta i ovog Statuta, brisati će se iz članstva Saveza.

Članak 25.

Članstvo  u Savezu prestaje:

  • brisanjem iz registra,

  • ako se utvrdi da je član prestao djelovati ili ako nije održao skupštinu najmanje dvije godine,

  • u slučaju da član Saveza nema urednu registraciju o važećim mandatima tijela upravljanja i zastupanja

  • ako se broj članova udruge smanji ispod broja određenog za osnivanje udruge,

  • konačnom odlukom Skupštine

  • ako član svojim djelovanjem šteti probitku Saveza,

  • isključenjem zbog neaktivnosti  i kršenja Statuta Saveza

 • na vlastiti pisani zahtjev uz obrazloženje.

Stegovni postupak provodi Disciplinska komisija prema Pravilniku o stegovnom postupku.

U stegovnom postupku Disciplinska komisija može izreći slijedeće stegovne mjere:

  • opomena

  • novčana kazna

 • predložiti Izvršnom odboru isključenje iz Saveza.

Odluku o isključenju člana iz Saveza donosi Izvršni odbor.

Isključeni član ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Saveza.

Žalba nije suspenzivna.

Skupština je dužna riješiti žalbu u roku 60 dana računajući od dana dostave žalbe.

Odluka Skupštine Saveza o isključenju je  konačna.

Članak 26.

Savez se može udružiti u saveze udruga, zajednice, mreže i u međunarodne udruge.

Odluku o udruživanju donosi Skupština.

IV USTROJSTVO

Članak 27.

Tijela Saveza su:

A. Skupština

B. Nadzorni odbor

C. Izvršni odbor

D. Disciplinska komisija

E. Predsjednik

F. Dopredsjednici

A. SKUPŠTINA

Članak 28.

Skupština Saveza ( u daljnjem tekstu: Skupština) najviše je tijelo upravljanja Saveza, koje upravlja poslovima Saveza.

Skupština se sastaje najmanje jedanput godišnje.

Svake četiri godine održava se izborna Skupština.

Članak 29.

Skupštinu čine:

– po dva  predstavnika svakog udruženog kluba,

– po dva predstavnika svakog trgovačkog društva,

– po dva predstavnika svake ustanove koji su članovi Saveza.

Članak 30.

Predstavnik u Skupštini može biti osoba:

1. koja je državljanin Republike Hrvatske,

2. koja je navršila 18 godina života i poslovno je sposobna,

3. koja je ugledni sportski djelatnik ili sportaš,

4. koja je član udruge koju predstavlja,

5. koja prihvaća Statut.

U Skupštini i izvršnom tijelu Saveza ne mogu biti i imati ovlasti u zastupanju:

  • članovi pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja sportskih kladionica, kao i osobe koje su to bile posljednje tri godine,

  • članovi tijela pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja sportskih kladionica, kao i osobe koje su to bile posljednje tri godine,

  • menadžeri u sportu i osobe iz članka 12. stavka 2. ovoga Zakona, kao i osobe koje su to bile posljednjih godinu dana,

  • osobe koje ne mogu biti članovi uprave, odnosno nadzornog odbora dioničkog društva prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima i zakona kojim se uređuje sprječavanje sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti,

  • osobe koje su u posljednje tri godine pravomoćno kažnjene za kaznena djela ili prekršaje u sportu i u vezi sa sportom,

  • osobe koje s menadžerima u sportu i članovima pravnih osoba te članovima tijela pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja sportskih kladionica djeluju zajednički u smislu članka 34. stavka 3. ovoga Zakona,

 • osobe koje su ovlaštene za zastupanje u pravnoj osobi koja sukladno članku 12. stavku 2. ovoga Zakona ima sklopljene ugovore o ulaganju u fizičke osobe u sustavu sporta.

Članak 31.

Skupština Saveza obavlja slijedeće poslove:

  • utvrđuje program razvitka hrvačkog sporta u gradu Zagrebu,

  • donosi Poslovnik o radu Skupštine Saveza,

  • donosi i mijenja Statut Saveza i njegove izmjene i dopune na prijedlog Izvršnog

  • odbora,

  • odlučuje o primanju članova u privremeno i punopravno članstvo u Savez

  • usvaja godišnji financijski plan Saveza i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu

  • usvaja godišnje financijsko izvješće

  • usvaja plan rada, te razmatra i usvaja izvješća o radu Saveza

  • odlučuje o udruživanju u saveze udruga, zajednice, mreže i u međunarodne udruge

  • bira i razrješuje dužnosti članove Izvršnog odbora, Nadzornog odbora i  Disciplinske komisije

  • bira i razrješuje dužnosti Predsjednika i Dopredsjednike Saveza,

  • proglašava najbolje članove i pojedince,

  • odlučuje o žalbama protiv odluka Disciplinske komisije i Izvršnog odbora,

  • odlučuje o prestanku rada Saveza,

  • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine

  • Saveza

  • donosi odluku o statusnim promjenama, razmatra i usvaja izvješća o radu Saveza,

  • imenuje i opoziva likvidatora

  • utvrđuje politiku razvitka Saveza,

 • odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela   Saveza

Članak 32.

Mandat predstavnika u Skupštini traje 4 (četiri )godine.

Predstavniku u Skupštini mandat može prestati i prije isteka roka na koji je izabran, u slučaju:

  • promjene državljanstva,

  • opoziva ili razrješenja,

  • podnošenja ostavke,

 • nastupa okolnosti zbog kojih više ne bi mogao obavljati svoju dužnost.

Opoziv se predstavnika obavlja na način i po postupku propisanom za njegov izbor.

Mandat naknadno izabranog predstavnika traje do isteka mandata Skupštine.

Prava i obaveze predstavnika u Skupštini:

  • sudjeluje u radu Skupštine i drugih tijela Saveza u koje je biran ili imenovan,

  • zauzima stavove o pitanjima o kojima odlučuje u Skupštini i njenim tijelima

  • postupa sukladno utvrđenim programima razvoja hrvanja u Republici Hrvatskoj, vodeći

  • interesa o širim interesima hrvanja i udruženih članica,

  • izvještava člana kojeg zastupa o radu Skupštine i o svom radu,

  • pokreće raspravu o pitanjima iz nadležnosti Skupštine,

  • sudjeluje o razmatranju svih općih akata i odluka koje donosi Skupština i druga tijela Saveza,

  • daje prijedloge i zaključke radi izmjena i dopuna općih akata Saveza,

 • traži podatke i stručnu pomoć od Ureda Saveza radi obavljanja svoje dužnosti kao  predstavnik Saveza ili člana Saveza

Članak 33.

Ako je predstavnik kojemu je mandat prestao prije isteka roka na koji je izabran bio član Izvršnog odbora bira se novi član Izvršnog odbora čiji mandat traje do isteka mandata Izvršnog odbora.

Članak 34.

Skupština donosi  odluke većinom  glasova nazočnih predstavnika na sjednici kada je nazočan natpolovičan  broj članova Skupštine.

Sjednice Skupštine mogu  biti: redovne, izborne, izvanredne, tematske i svečane.

Pojedine odluke mogu se donijeti i tajnim glasanjem, ukoliko se za to izjasne nazočni članovi Skupštine.

Sjednice skupštine saziva Izvršni odbor na vlastitu inicijativu.

U odluci o sazivanju skupštine Izvršni odbor utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.

Izvršni odbor je dužan sazvati sjednicu skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Skupštine ili Nadzorni odbor Saveza. U svom zahtjevu za sazivanje skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.

Izvršni odbor saziva sjednicu prema predloženom dnevnom redu predlagatelja, a ako je ne sazove u roku od 30 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 6. ovog članka, sazvati će je predlagatelj  u roku od idućih 15 dana (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, materijal u svezi s pitanjem o kojem će se raspravljati te mjesto i dan održavanja sjednice).

Tematske sjednice Skupštine mogu se sazvati osobito radi razmatranja posebne problematike hrvanja u Gradu Zagrebu.

Svečane sjednice Skupštine sazivaju se osobito radi razmatranja posebne problematike hrvanja.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika, Skupštinom predsjedava i rukovodi njenim radom jedan od dopredsjednika kojeg pisanim putem ovlasti predsjednik, a u slučaju spriječenosti predsjednika i dopredsjednika, član Izvršnog odbora kojeg također pisanim putem ovlasti predsjednik, odnosno Izvršni odbor.

U slučaju isteka mandata tijelima Saveza, Skupštinu Saveza saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili  najmanje tri člana Saveza, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima Saveza.

O radu sjednice Skupštine vodi se zapisnik koji se trajno čuva u pismohrani Saveza

Članak 35.

Poslovnikom o radu Skupštine uređuje se način djelovanja, prava i obveze, te uvjeti rada predstavnika u Skupštini, kao i druga pitanja značajna za njen uspješan rad.

B. IZVRŠNI ODBOR

Članak 36.

Članove Izvršnog odbora, na temelju prijedloga Predsjednika, bira Skupština Saveza.

Izvršni odbor ima 7 ( sedam) članova.

Predsjednik i dopredsjednici Saveza su članovi Izvršnog odbora.

Način izbora članova Izvršnog odbora utvrđuje se posebnom odlukom Skupštine Saveza (pojedinačno, predložena lista – javno).

Mandat članova Izvršnog odbora traje 4 (četiri) godine.

Članak 37.

Izvršni odbor upravlja poslovima Saveza, te obavlja slijedeće poslove:

  • imenuje tajnika Saveza,

  • imenuje predstavnike Saveza u tijela drugih udruga i  udruženja u Gradu   Zagrebu i Republici Hrvatskoj,

  • imenuje stalne i povremene komisije i slična tijela, kao i njihove predsjednike i  članove i utvrđuje im zadatke,

  • saziva Skupštinu Saveza,

  • predlaže Program rada i Statuta koji se podnose Skupštini na   razmatranje i prihvaćanje,

  • predlaže financijski plan i plan rada Saveza,

  • donosi pravilnike, poslovnike i odluke iz svoje nadležnosti, koji su važni za rad Saveza,

  • utvrđuje prijedloge programa djelatnosti i planove rada,

  • utvrđuje sustav i uvjete hrvačkih natjecanja u Gradu Zagrebu,

  • utvrđuje kalendar natjecanja gradskih-županijskih prvenstava za tekuću godinu,

  • daje smjernice za rad Saveza,

  • skrbi o izvršenju usvojenog Programa rada i provedbi odluka Skupštine Saveza,

  • upravlja imovinom Saveza,

 • podnosi izvješće o radu Skupštini Saveza,

  • podnosi financijsko izvješće Skupštini Saveza,odlučuje o organizaciji i načinu obavljanja stručnih, administrativnih i ostalih poslova Saveza,

  • donosi Poslovnik o svom radu,

  • daje prethodnu suglasnost hrvačkim klubovima članovima saveza za organizaciju

  • svih vidova hrvačkih natjecanja i priprema (izuzev organizacije međuklupskih početničkih natjecanja za mlađe uzraste hrvača)

 • obavlja i druge poslove određene Zakonom, Statutom i drugim općim aktima Saveza

Članak 38.

Izvršni odbor djeluje na sjednicama.

Sjednice Izvršnog odbora održavaju se prema potrebi.

Sjednice saziva i njima rukovodi Predsjednik Saveza ili dopredsjednik kojeg on za to ovlasti.

Članak 39.

Izvršni odbor donosi odluke većinom glasova nazočnih na sjednici, a u slučaju podijeljenosti glasova u pogledu pojedine odluke, glas predsjednika vrijedi dvostruko.

U iznimnim slučajevima, kada je u pitanju donošenje odluke koja ne trpi odgodu, članovi Izvršnog odbora mogu svoj glas dati putem elektroničke pošte, telefona, telefaksa, što Izvršni odbor potvrđuje na svojoj prvoj sljedećoj sjednici usvajanjem zapisnika sa tako održane sjednice.

Zapisnik sa tako održane sjednice vodi tajnik.

Izvršni odbor može pravovaljano odlučivati ako je sjednici nazočno više od polovine  ukupnog broja članova.

Odluke se donose većinom glasova nazočnih članova javnim glasovanjem, osim u slučajevima kada se drugačije odluči.

Članak 40.

Za svoj rad Izvršni odbor je odgovoran Skupštini.

Članak 41.

Za obavljanje posebnih poslova Saveza Izvršni odbor može osnovati stalna i povremena radna tijela – komisije i odbore.

Komisije se sastoje od određenog broja članova na čelu s predsjednikom Komisije koga imenuje Izvršni odbor.

Odlukom o imenovanju stalnih i povremenih radnih tijela, Izvršni odbor utvrđuje njihov sastav, djelokrug i ovlasti.

Mandat članova komisija traje 4(četiri) godine.

Članak 42.

Poslovnikom o radu Izvršnog odbora uređuje se način djelovanja, prava i obveze, te uvjeti rada i druga pitanja značajna za uspješan rad.

C. NADZORNI ODBOR

Članak 43.

Nadzor nad radom i poslovanjem Saveza obavlja Nadzorni odbor.

Nadzorni odbor ima tri člana.

Članak 44.

Predsjednika i članove Nadzornog odbora bira Skupština. Odluke donosi većinom glasova.

Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 (četiri) godine.

Članak 45.

Nadzorni odbor:

  • nadzire i kontrolira provođenje zakonitosti u radu i materijalno – financijskom poslovanju Saveza,

  • nadzire zakonske, ugovorne i druge obveze Saveza,

  • nadzire i analizira ostvarene utvrđene financijske politike, odnosno izvršenje   financijskog plana Saveza

  • predlaže mjere koje bi trebalo poduzeti za sprječavanje i uklanjanje nepravilnosti u radu

  • donosi Poslovnik o svom radu kojime utvrđuju ustrojstvo i način rada Nadzornog odbora

 • poduzima i druge mjere iz svog djelokruga

Članak 46.

Ustrojstvo i način rada Nadzornog odbora propisuju se Poslovnikom o radu Nadzornog odbora.

D. DISCIPLINSKA KOMISIJA

Članak 47.

Članovi Saveza disciplinski odgovaraju za povredu svojih članskih dužnosti utvrđenih Statutom ili drugim aktima.

Disciplinski postupak provodi disciplinska komisija, sastavljena od tri člana, koje bira i opoziva Skupština.

Zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka može podnijeti Izvršni odbor, Nadzorni odbor ili najmanje 1/3 članova Skupštine.

Mandat članova Disciplinske komisije traje 4(četiri) godine.

U disciplinskom postupku mogu se izreći slijedeće disciplinske mjere:

  • opomena

  • novčana kazna

 • predlaganje isključenja iz Saveza

Odluke se donose većinom glasova članova Disciplinske komisije.

E. PREDSJEDNIK I DOPREDSJEDNICI

Članak 48.

Savez ima predsjednika koji je član Izvršnog odbora, a bira ga Skupština neposredno, javnim  glasovanjem.

Savez ima dva dopredsjednika koji su članovi Izvršnog odbora, a bira ih Skupština neposredno, javnim  glasovanjem na temelju prijedloga Predsjednika.

Kandidata za predsjednika može predložiti svaki Klub član Saveza.

Kandidat za predsjednika mora imati pisanu privolu najmanje 3(tri) člana.

Članak 49.

Predsjednik:

  • predstavlja i zastupa Savez,

  • sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun Saveza,

  • saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Izvršnog odbora, predsjedava sjednicama Skupštine i saziva i predsjedava sjednicama Izvršnog odbora

  • potpisuje opće akte koje donosi Skupština ili Izvršni odbor,

  • skrbi o izvršenju stavova, odluka i zaključaka Skupštine i Izvršnog odbora,

  • donosi pravilnike za sva pitanja koja nisu uređena Statutom,

  • pokreće  rješavanje pitanja razrješenja članova Izvršnog odbora, te dopredsjednika,

  • dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga

 • obavlja aktivnosti utvrđene ovim Statutom i drugim općim aktima Saveza ili koje su u svezi s funkcijama predsjednika.

U odsutnosti ili spriječenosti prijedsjednika mijenja ga jedan od dopredsjednika kojeg pisanim putem ovlasti predsjednik:

Članak 50.

Predsjednik  za svoj rad odgovara Skupštini.

F. TAJNIK

Članak 51.

Savez ima tajnika kojeg svojom odlukom imenuje Izvršni odbor na prijedlog Predsjednika.

Tajnik svoju funkciju obavlja profesionalno.

Tajnik je dužan voditi evidenciju članova Saveza sukladno Zakonu o udrugama.

Popis članova vodi se elektronički. Obvezno sadrži podatke o nazivu člana, OIB-u, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva te datumu prestanka članstva u Savezu.

Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Članak 52.

Za tajnika može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:

  • da ima pet godina radnog iskustva na sličnim poslovima,

  • da ima organizacijske sposobnosti i priznate rezultate kao djelatnik u   hrvačkom sportu

 • dobre komunikacijske sposobnosti i informatička osposobljenost

Mandat tajnika traje četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana.

Članak 53.

Tajnik Saveza provodi i osigurava provođenje općih akata i programa Saveza, te odluka i zaključaka Skupštine, Izvršnog odbora i Predsjednika Saveza, te osobito obavlja slijedeće poslove i zadaće:

  • skrbi o zakonitosti rada i izvršavanje zakonom, ugovorom ili na drugi način preuzetih obaveza Saveza,

  • skrbi za pravodobnu pripremu sjednica Skupštine, Izvršnog odbora, te njegovih tijela,

  • skrbi o pravodobnoj provedbi zaključaka i odluka Skupštine i Izvršnog odbora,

  • obavještava nositelje zadaća o odlukama i zaključcima, te obavještava Izvršni odbor   i Skupštinu o izvršenju odluka i zaključaka,

  • naredbodavac je za izvršenje financijskog plana sukladno usvojenom programu Saveza i odlukama tijela Saveza,

  • koordinira radom radnih tijela Izvršnog odbora i skrbi o provođenju njihovih zaključaka,

  • sudjeluje u radu Skupštine i Izvršnog odbora,

  • skrbi o izvršenju zadaća i obveza članova Saveza,

  • skrbi o odnosima sa nacionalnim savezom, kao i hrvačkim federacijama drugih zemalja,

  • skrbi za javnosti rada i poslove informiranja Saveza,

  • naredbodavac je za izvršenje programa rada,

  • vodi registar natjecatelja i natjecateljki Saveza, zastupnika članova u Savezu te ostalih

  • djelatnika članova Saveza,

  • brine o Uredu Saveza,

 • obavlja i druge poslove i zadatke koji su mu stavljeni u nadležnost i utvrđeni Statutom,  općim aktima Saveza, odlukama Skupštine, Predsjedništva  i njegovih radnih tijela te  Nadzornog odbora.

Prava, obveze i odgovornosti tajnika uređuju se ugovorom o radu između Saveza i  tajnika. Dio prava iz radnog odnosa – Zakona o radu tajnik ostvaruje putem Stručne službe Sportskog saveza grada Zagreba.

Članak 54.

Tajnik može biti razriješen dužnosti i prije isteka mandata na koji je imenovan u slijedećim slučajevima:

  • ako nije ostvario ciljeve i zadatke koje je prema odluci Izvršnog odbora bio obvezan ostvariti,

  • ako svojim radom svjesno povrijedi Ustav, Zakon, ovaj Statut i druge opće akte Saveza,

  • zbog čega mogu nastati štetne posljedice po Savez,

  • ako neosnovano odbija izvršiti odluke Izvršnog odbora i Skupštine,

  • ako svojim ponašanjem narušava ugled funkcije glavnog tajnika,

 • na vlastiti zahtjev.

RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Članak 55.

Član Nadzornog odbora ne može biti član niti jednog drugog tijela upravljanja Saveza.

Spor/sukob interesa u udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova Saveza kojima članovi mogu slobodno raspolagati a koji utječe  na rad Saveza u cjelini odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa na sve članove.

Za rješavanje sporova/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće između članova Saveza. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuju se pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

Odluka arbitražnog vijeća je konačna.

Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja Savezom temeljem kojih  se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća Savezu da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća, Savez podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća.

V IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE, MATERIJALNO FINANCIJSKO POSLOVANJE

Članak 56.

Imovinu Saveza čine:

– novčana sredstva,

– pokretne stvari,

– nekretnine,

– druga imovinska prava.

Članak 57.

Savez stječe imovinu:

– iz sredstava koje Grad Zagreb osigurava u Gradskom proračunu, te putem

Sportskog saveza Grada Zagreba namjenski dostavlja Savezu,

– vlastitom djelatnošću: uplatom članarina, kootizacija, dobrovoljnih priloga i darova,

– iz drugih izvora u sukladbi sa zakonom.

Članak 58.

Proračunska sredstva strogo su namjenska sredstva i mogu se samo tako koristiti.

Članak 59.

Sredstvima koja Savez ostvaruje vlastitom djelatnošću, raspolaže Savez, a odluku o njihovom trošenju donosi Izvršni odbor.

Članak 60.

Raspodjela sredstava vrši se financijskim planom Saveza sukladno s godišnjim programom, te kriterijima i mjerilima Saveza hrvačkih športova Grada Zagreba i Sportskog saveza Grada Zagreba.

Naredbodavac za izvršenje financijskog plana je tajnik.

Članak 61.

Materijalno – financijsko poslovanje Saveza ustrojava se i vodi prema propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

Materijalno – financijsko poslovanje Saveza organizira i vodi financijsko – računovodstvena služba koju angažira Savez za svoje poslovanje i s kojom zaključuje ugovor.

Članak 62.

Savez može stjecati pokretnu i nepokretnu imovinu.

Izvršni odbor odlučuje o stjecanju, prodaji, prijenosu na drugu pravnu osobu ili davanju u zakup nepokretne i pokretne imovine .

Članak 63.

Savez posluje preko vlastitog žiro računa.

VI URED SAVEZA

Članak 64.

Za obavljanje stručnih, administrativno-tehničkih i pomoćnih poslova Saveza osniva se Ured Saveza ( dalje u tekstu: ured).

Članak 65.

Ustrojstvo i način rada ureda uređuje se općim aktom kojeg donosi Izvršni odbor.

Članak 66.

Obavljanje pojedinih stručnih poslova, Savez može povjeriti nekoj drugoj stručnoj službi, organizaciji ili pojedincu, zaključivanjem ugovora.

VII JAVNOST RADA

Članak 67.

Rad Saveza je javan.

Javnost rada se ostvaruje:

  • pravodobnim dostavljanjem materijala za rasprave i ostalih poslovnih informacija članovima organa Saveza i drugim pozvanim i zainteresiranim osobama,

  • obavještavanjem javnog tiska i drugih sredstava javnog priopćavanja o održavanju sjednica i radu tijela i organa Saveza,

  • obavještavanjem građana o radu i poslovanju Saveza putem sredstava priopćavanja i na tiskovnim konferencijama,

 • na druge načine.

VIII PRIZNANJA I NAGRADE

Članak 68.

Savez može dodjeljivati priznanja i nagrade svake godine u znak priznanja i časti za osobite doprinose razvitku hrvačkog športa grada Zagreba.

Članak 69.

Pravilnikom o dodjeli priznanja i nagrada uređuje se postupak, uvjeti i način predlaganja kandidata.

IX PRESTANAK RADA SAVEZA

Članak 70.

Savez prestaje s radom sukladno odredbama zakona ili kad Skupština tako odluči.

Članak 71.

U slučaju prestanka rada Saveza, imovina Saveza ostaje nekoj udruzi ili ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve temeljem odluke Skupštine.

X       LIKVIDATOR

Članak 72.

Likvidatora udruge imenuje i opoziva Skupština.

Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije, te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.

XI ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 73.

Izmjene i dopune statuta vrše se na način i po postupku predviđenom za njegovo donošenje.

Članak 74.

Tumačenje statuta daje Skupština.

Članak 75.

Svi opći akti Saveza uskladit će se s odredbama ovog Statuta u roku od 180 dana od dana njegovog stupanja na snagu.

Članak 76.

Članovi Saveza dužni su uskladiti svoje opće akte s ovim Statutom u roku od 180 dana od dana njegovog stupanja na snagu.

Članak 77.

Statut stupa na snagu danom donošenja.

Članak 78.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut donesen na Skupštine dana sjednici  08. prosinca 2009. godine.

Broj:

U Zagrebu , 18. lipnja 2015. godine

Predsjednik Saveza

  Milan Pavelić