S A V E Z H R V A Č K I H Š P O R T O V A G R A D A Z A G R E B A

P O S L O V N I K

O RADU SKUPŠTINE SAVEZA HRVAČKIH ŠPORTOVA

GRADA ZAGREBA

ZAGREB, 03 travnja 2003. godine

Na temelju članka Statuta Saveza hrvačkih športova grada Zagreba, Skupština Saveza hrvačkih športova grada Zagreba na sjednici održanoj dne 03. travnja 2003.. godine u Zagrebu donijela je

P O S L O V N I K
O RADU SKUPŠTINE SAVEZA HRVAČKIH ŠPORTOVA GRADA ZAGREBA

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Poslovnikom o radu Skupštine Saveza hrvačkih športova grada Zagreba (dalje u tekstu: Poslovnik) uređuje se način djelovanja, prava i obveze, te uvjeti rada članova Skupštine Saveza hrvačkih športova grada Zagreba ( dalje u tekstu: Skupštine).

Članak 2.

Odredbe ovog Poslovnika obvezatne su za sve članove Skupštine, kao i druge osobe koje sudjeluju u radu Skupštine

Članak 3.

Predstavnik u Skupštini ima prava i obveze utvrđene Statutom, općim aktima SHŠGZ i ovim Poslovnikom.
O primjeni Poslovnika brine predsjednik Skupštine.

II. PRAVA I OBVEZE ČLANOVA
1.Verifikacija mandata i predstavnika u Skupštini

Članak 4.

Predstavnici hrvačkog kluba, trgovačkog društva , ustanove mogu obavljati svoju funkciju, te ostvarivati prava i obveze nakon verifikacije mandata na Skupštini Saveza.

Članak 5.

Verifikacija mandata svakog predstavnika u Skupštini obavlja se na prvoj sjednici Skupštine SHŠGZ na kojoj je član nazočan, ukoliko su zadovoljeni uvjeti o pravovaljanom članstvu u SHŠGZ iz Statuta SHŠGZ.
Na izbornoj Skupštini obavlja se verifikacija mandata svih članova SHŠGZ.

Članak 6.

O pravovaljanosti mandata odlučuje Skupština na prijedlog verifikacijske komisije, koja se sastoji od predsjednika komisije i još dva člana.
Skupština donosi odluku o verifikaciji mandata članova javnim glasovanjem.
Verifikacijska komisija prima i pregledava punomoći, određuje jednog člana iz svog sastava za izvjestitelja i podnosi Skupštini pismeno izvješće.
U slučaju kada Komisija smatra da je neka punomoć neispravna, konačnu odluku donosi Skupština.

2.Prava i obveze predstavnika u Skupštini

Članak 7.

Predstavnik u Skupštini zauzima stavove o pitanjima koja se raspravljaju i o kojima odlučuje Skupština, u skladu sa smjernicama i osnovnim stavovima udruženih udruga:
klubovi, trgovačka društva, ustanove,,, kao i Izvršnog odbora.

Članak 8.

Predstavnik u Skupštini ima pravo podnositi prijedloge za donošenje općih akata Saveza, raspravljati o pitanjima od interesa za razvoj i promidžbu hrvačkog športa, te raspravljati o svim pitanjima iz nadležnosti Skupštine.

Članak 9.

Predstavnik ima pravo postavljati pitanja koja se odnose na rad tijela i organa Saveza (Izvršnog odbora , Nadzornog odbora, stalnih i povremenih komisija,, te odgovornih osoba Saveza.
Na pitanja koje je postavljeno na sjednici, odgovara se u pravilu na istoj sjednici Skupštine.

Članak 10.

Predstavnik u Skupštini ima pravo biti redovito i pravovremno informiran o svim pitanjima i problemima iz djelokruga rada SHŠGZ.

Članak 11.

Materijali sa pozivom za sjednicu dostavljaju se delegatu osobno u pisanom obliku ili na adresu udruge, najmanje 7 dana prije održavanja sjednice.
Iznimno rok dostave materijala za sjednicu može biti i kraći, a dio materijala može se dostaviti i naknadno, ili podijeliti na samoj sjednici, o čemu predstavnik u Skupštini mora prethodno biti telefonski izvješćen.

Članak 12.

Predstavnik u Skupštini ima pravo i obvezu biti nazočan i sudjelovati u radu Skupštine SHŠGZ.
U slučaju objektivne spriječenosti dužan je pravodobno izvjestiti tajništvo SHŠGZ ili direktno predsjednika Saveza..

III. SJEDNICE SKUPŠTINE SHŠGZ

Članak 13.

Sjednice Skupštine SHŠGZ-a saziva i predsjedava im predsjednik SHŠGZ, a u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti jedan od dvojice dopredsjednika kojeg on ovlasti.

Članak 14.

Predsjednik saziva sjednicu Skupštine kad ocijeni da je to potrebno, na temelju zaključaka Izvršnog odbora, te kad to zatraži više od 1/3 članova SHŠGZ ili Nadzorni odbor.
Sjednice se u pravilu održavaju jedanput godišnje.

Članak 15.

Sjednice se sazivaju u pisanom obliku.
Prijedlog dnevnog reda sjednice predlaže predsjednik i usvaja se na početku sjednice.
Prijedlog dnevnog reda može biti izmjenjen i dopunjen, a prijedlozi izmjena i dopuna moraju biti obrazloženi.
O prijedlogu dnevnog reda i eventualnim izmjenama i dopunama odlučuje se bez rasprave.

Članak 16.

U radu Skupštine, prilikom odlučivanja, pravo glasovanja imaju opunomoćeni predstavnici klubova.
Na sjednici Skupštine u radu sudjeluju i članovi Nadzornog odbora, ali bez prava glasovanja kod odlučivanja.
U radu Skupštine, bez prava glasovanja, mogu sudjelovati i osobe koje su pozvane na Skupštinu.

Članak 17.

O primjeni odredaba ovog Poslovnika brine Predsjednik Saveza, a u njegovoj odsutnosti jedan od dopredsjednika koga on ovlasti.

Članak 18.

Predsjednik Skupštine, na osnovu izvješća verifikacijske komisije o punomoćima delegata klubova, ustanova, trgovačkih društava, utvrđuje broj nazočnih predstavnika i konstatira dali postoji potreban kvorum za rad i pravovaljano odlučivanje na Skupštini.
Svaki predstavnik može u toku rada Skupštine, tražiti utvrđivanje dali postoji potreban kvorum za rad Skupštine i pravovaljano odlučivanje.
U slučaju nepostojanja kvoruma čeka se pola sata i nakon toga, bez obzira na broj članova, nazočni na sjednici Skupštine čine kvorum, a donesene odluke i zaključci podliježu naknadnoj verifikaciji na prvoj idućoj sjednici.

Članak 19.

Skupštinu otvara Predsjednik Saveza ili jedan od dopredsjednika kojeg on ovlasti.
Predsjednik stavlja na usvajanje Poslovnik o radu Skupštine i dnevni red.
Dnevni red Skupštine utvrđuju predstavnici u Skupštini nadpolovičnom većinom glasova.
Na sjednici se o svakoj točki otvara rasprava prije no što se o njoj odlučuje.
O pojednim pitanjima raspravlja se sve dok ima prijavljenih govornika, a potom predsjednik zaključuje raspravu.

Članak 20.

Pri rukovođenju radom Skupštine, Predsjednik ili jedan od dopredsjednika kojeg on ovlasti:
brine da se rad Skupštine odvija po utvrđenom dnevnom redu i u skladu s ovim Poslovnikom,
daje riječ predstavnicima i ostalim sudionicima u radu Skupštine,
utvrđuje koji je od predloženih prijedloga i zaključaka usvojen,
objavljuje rezultate pojedinih glasovanja,
osigurava red i rad na sjednici,
odlučuje o drugim pitanjima u svezi Pravilnika o radu Skupštine.

Članak 21.

Skupština bira slijedeća radna tijela:
zapisničara
dva ovjerovitelja zapisnika
verifikacijsku komisiju od 3(tri) člana

IV. ZAPISNICI SJEDNICA
Članak 22.

O radu Skupštine obavezno se vodi zapisnik, koji se pohranjuje u tajništvo SHŠGZ. Zapisnik može biti i stenografski ukoliko naručitelj stenografskog zapisnika dâ pismenu garanciju da će podmiriti troškove stenografa.

Članak 23.

Zapisnik sa usvojenim odlukama i zaključcima, dostavlja se svim predstavnicima u Skupštini, udruženim članovima Skupštine, službama i osobama na koje se odnosi, , a prema potrebi odluke se mogu objaviti putem sredstava javnog priopćavanja.

Članak 24.

Zapisnik sjednice Skupštine obavezno sadrži:
redni broj, mjesto i vrijeme održavanja Skupštine,
broj i imena nazočnih predstavnika i ostalih nazočnih osoba
konstataciju o postojanju kvoruma
tekst predloženog i usvojenog dnevnog reda
tekst usvojenih odluka i način izjašnjavanja delegata o prijedlozima tih odluka
naznaku vremena početka i završetka rada sjednice Skupštine
imena i potpis zapisničara, ovjerovitelja zapisnika i predsjednika Skuštine

Članak 25.

Svi materijali koji su bili predmet dnevnog reda prilažu se zapisniku i čuvaju zajedno sa zapisnikom u tajništvu Saveza.
Zapisnik Supštine dostavlja se svim članovima s pozivom i materijalima za iduću sjednicu.

Članak 26.

Na temelju rasprave i prijedloga predstavnika po točkama dnevnog reda, Predsjednik formulira zaključke i odluke, te ih predlaže Skupštini na usvajanje.

Članak 27.

U raspravi o pojedinim točkama dnevnog reda predstavnici u Skupštini govore redom kojim su se prijavili.
Svaki sudionik u raspravi može o istom predmetu govoriti u pravilu samo jednom.
Predsjednik može odlučiti da pojedini delegat ponovno sudjeluje u raspravi o istom predmetu kada je potrebno da dâ objašnjenje u svezi s predmetom rasprave ili odgovori na pitanje.
Izlaganje pojedinog sudionika u raspravi o pojedinoj točci dnevnog reda u pravilu može trajati najviše 5(pet) minuta.

Članak 28.

Predsjednik Skupštine može dati riječ mimo utvrđenog redoslijeda predstavniku koji želi govoriti o povredama ovog poslovnika, o povredi zakonitosti ili netočno iznesenim podacima, kao i o pojedinim bitnim pitanjima.

Članak 29.

Za povredu reda mogu se izreći slijedeće mjere:
upozorenje
oduzimanje riječi

Članak 30.

Mjera upozorenja izriče se delegatu, koji svojim ponašanjem i uzimanjem riječi bez dobivanja suglasnosti od Predsjednika ili ako govori o predmetu koji nije na usvojenom dnevnom redu Skupštine ili ometa normalni rad sjednice.

V. ODLUČIVANJE I GLASOVANJE

Članak 31.

Nakon rasprave o pojedinim točkama dnevnog reda, kao i u slučaju usvajanja prijedloga bez rasprave, predstavnici u Skupštini donose odluku većinom glasova ili usaglašavanjem stavova sukladno odredbama Statuta Saveza hrvačkih športova grada Zagreba.

Članak 32.

Prije glasovanja, predsjednik Skupštine daje na usvajanje prijedloge odluka i zaključaka iz rasprave.
Ukoliko ima više prijedloga o istom pitanju, glasovanje se obavlja redom kojim su pojedini prijedlozi iznešeni.
Glasovanje se obavlja dizanjem ruke ili tajnim glasovanjem ukoliko se ono utvrdi za donošenje odluka i zaključaka po pojedinom pitanju iz dnevnog reda.

Članak 33.

Skupština može odlučiti da se glasovanje obavi poimeničnim izjašnjavanjem delegata, ako je dizanjem ruke nemoguće ili teško utvrditi kako je glasovao pojedini delegat i to unijeti u zapisnik.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 34.

Odredbe Poslovnika tumači HOO.
Poslovnik se smatra usvojenim kad se o njegovu prihvaćanju izjasni većina članova SHŠGZ, a stupa na snagu danom prihvaćanja.

Članak 35.

Sve akte koje donosi Skupština potpisuje Predsjednik saveza.

Članak 36.

O pitanjima koja nisu regulirana ovim poslovnikom odlučuje Skupština neposredno.

Članak 38.

Ovaj poslovnik stupa na snagu danom donošenja na Skupštini SHŠGZ.

Broj: 59/03
Zagreb, 03.travnja2003.
Predsjednik
Saveza hrvačkih športova grada Zagreba:
( Anto Jukić )