S A V E Z H R V A Č K I H Š P O R T O V A G R A D A Z A G R E B A

P O S L O V N I K
O RADU IZVRŠNOG ODBORA SAVEZA HRVAČKIH ŠPORTOVA
GRADA ZAGREBA

Zagreb, ožujak 2003. godine

Na temelju članka Statuta Saveza hrvačkih športova grada Zagreba, Izvršni odbor Saveza hrvačkih športova grada Zagreba na sjednici održanoj dne travanj 2003.. godine u Zagrebu donosi

P O S L O V N I K
O RADU IZVRŠNOG ODBORA SAVEZA HRVAČKIH ŠPORTOVA GRADA ZAGREBA

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Poslovnikom o radu Izvršnog odbora Saveza hrvačkih športova grada Zagreba ( dalje u tekstu:Poslovnik) uređuje se način djelovanja, prava i obveze, te uvjeti rada i druga pitanja značajna za uspješan rad.

Članak 2.

Odredbe ovog Poslovnika obvezatne su za sve članove Izvršnog odbora, kao i sve druge osobe koje sudjeluju u radu Izvršnog odbora .

Članak 3.

O primjeni Poslovnika brine predsjednik Izvršnog odbora .

II. PRAVA I OBVEZE ČLANOVA

Članak 4.

U obavljanju svoje funkcije član IO SHŠGZ ( u daljnjem tekstu: član) ima pravo i obvezu pokretati raspravu o pitanjima iz djelokruga Izvršnog odbora, podnositi prijedloge odluka i drugih općih akata, izvršavati zadatke koje mu povjeri Izvršni odbor, te sudjelovati u drugim aktivnostima.

Članak 5.

Član ima pravo zahtjevati od Ureda saveza stručnu pomoć.
Ured saveza dužan je članu pružiti stručnu pomoć, staviti na uvid dokumentaciju kojom raspolaže i dati mu potrebne obavijesti u okviru ostvarivanja njegove funkcije.

Članak 6.

Član ima pravo tražiti obavještenja i objašnjenja od predsjednika Saveza hrvačkih športova grada Zagreba (u daljnjem tekstu : predsjednik) o pitanjima koja se odnose na rad Izvršnog odbora.

Član ima pravo tražiti obavještenja i objašnjenja od glavnog tajnika o pitanjima koja se odnose na njegov rad.

Članak 7.
Član može pitanje postaviti usmeno ili u pisanom obliku.

Na postavljeno pitanje odgovor se u pravilu daje odmah, a najkasnije na idućoj sjednici.
Odgovor daje predsjednik ili glavni tajnik.

Članak 8.

Član ima pravo biti redovito i pravovremeno obavještavan o svim pitanjima i problemima iz djelokruga rada Saveza hrvačkih športova grada Zagreba, koja su značajna za odlučivanje u Izvršnom odboru.
Članak 9.

Materijali s pozivom za sjednicu dostavljaju se članu osobno, u pravilu u pisanom obliku, najmanje pet dana prije održavanja sjednice.

Iznimno, rok dostave materijala za sjednicu može biti i kraći ili se može podijeliti na samoj sjednici, o čemu član mora prethodno biti telefonski izvješćen.

Članak 10.

Član ima pravo i obvezu biti nazočan i sudjelovati u radu Izvršnog odbora.

Članak 11.

Član je obvezan odazvati se pozivu za sjednicu, a u slučaju objektivne spriječenosti dužan je pravodobno izvjestiti predsjednika ili glavnog tajnika SHŠGZ-a.

Nakon dva uzastopna bezrazložna ili više povremenih, učestalih izostanaka, tajništvo SHŠGZ-a dužno je izvršiti provjeru i o ustanovljenom izvjestiti udrugu koju član predstavlja, radi njegove zamjene.

O nazočnosti članova na sjednicama vodi se evidencija u tajništvu SHŠGZ-a.

III. SJEDNICE IZVRŠNOG ODBORA

Članak 12.

Sjednice saziva i predsjedava im predsjednik.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika, sjednice saziva i predsjedava im jedan od dopredsjednika kojeg on ovlasti.

Članak 13.

Predsjednik saziva sjednicu Izvršnog odbora kad ocijeni da je to potrebno, ili na temelju zaključaka Nadzornog odbora, te kad to zatraže najmanje pet članova.

Sjednice se održavaju prema potrebi, a najmanje jedanput u šest mjeseci.

Sjednice se sazivaju u pisanom obliku

Članak 14.

Prijedlog dnevnog reda sjednice predlaže predsjednik i usvaja se na početku sjednice.

Prijedlog dnevnog reda može biti izmijenjen ili dopunjen, a prijedlozi izmjena i dopuna moraju biti obrazloženi.

O prijedlogu dnevnog reda i eventualnim izmjenama i dopunama odlučuje se bez rasprave.

Članak 15.

U radu sjednice mogu sudjelovati, bez prava odlučivanja, počasni članovi Izvršnog odbora, kao i sve osobe koje su, uz članove Izvršnog odbora, pozvane na sjednicu.

Članak 16.

Prije utvrđivanja dnevnog reda sjednice predsjednik konstatira postojanje kvoruma, odnosno nazočnost više od polovice ukupnog broja članova neophodnih za pravovaljano odlučivanje.

U slučaju nedostajanja kvoruma čeka se pola sata i nakon toga, bez obzira na broj članova, nazočni na sjednici čine kvorum, a donesene odluke i zaključci podliježu verifikaciji na prvoj idućoj sjednici.

Članak 17.

Prije prijelaza na dnevi red svaki član može staviti primjedbu na skraćeni zapisnik s prethodne sjednice.

Usvojene primjedbe unose se u skraćeni zapisnik slijedeće sjednice.

Izvršni odbor verificira skraćeni zapisnik s prethodne sjednice.

Članak18.

Poslije usvajanja dnevnog reda prelazi se na raspravu o pojedinim točkama redoslijedom koji je utvrđen.

Na sjednici se o svakoj točki dnevnog reda otvara rasprava prije no što se o njoj odlučuje, osim u slučajevima kada je ovim poslovnikom određeno da se odlučuje bez rasprave.

O pojedinom se pitanju raspravlja sve dok ima prijavljenih govornika, a potom predsjednik raspravu zaključuje.

Članak 19.

Prijave za riječ podnose se dizanjem ruke do zaključenja rasprave.

Predsjednik daje riječ po redu prijave.

Član treba govoriti kratko, bez ponavljanja izlaganja koja su već iznijeta na sjednici i dužan je držati se predmeta rasprave.

Kad rasprava o nekim pitanjima traje dulje, predsjednik može predložiti da se ograniči trajanje govora.

Članak 20.

Predsjednik može dati riječ pojedinom članu ili drugoj osobi, kad želi dati potrebno stručno ili drugo obrazloženje u svezi s pitanjem o kojem se raspravlja, da odgovori na direktno postavljeno pitanje u raspravi, ili protumači stav iz svog prethodnog izlaganja iz tijeka rasprave.

Članak 21.

Nakon zaključenja rasprave, predsjednik poziva članove da glasuju o prijedlogu.

U pravilu se glasuje o cjelini prijedloga.

Ako su na prijedlog stavljeni amandmani, prvo se glasuje o njima, a zatim o prijedlogu u cjelini.

O amandmanima se glasuje redom kojim su podneseni.
Usvojeni amandmani postaju sastavni dio prijedloga.

Članak 22.

Glasovanje na sjednici je javno, dizanjem ruku.
Tajno se glasuje kad je to propisano Statutom SHŠGZ-a, ili ako tijekom sjednice bilo koji član Izvršnog odbora zatraži tajno glasovaje.
Glasuje se ”za” ili ”protiv” prijedloga, ili ”uzdržan” od glasovanja.
Odluke se donose većinom glasova nazočnih članova.

Članak 23.

Nakon prebrojavanja glasova, predsjednik objavljuje rezultate glasovanja.

Članak 24.

Izvršni odbor odlučuje većinom glasova članova.

Članak 25.

Predsjednik po završenom glasovanju utvrđuje tekst odluke, zaključka ili drugog općeg akta koji je izglasan, ukoliko glasovanje nije provedeno o prethodno pismeno utvrđenom prijedlogu.

Tekst općeg akta koji je izglasan predstavlja sastavni dio teksta skraćenog zapisnika sjednice.

IV. JAVNOST RADA

Članak 26.

Izvršni odbor obavještava javnost o svom radu, o svojim stavovima i odlukama, a osobito o pitanjima koja su značajna za ostvarivanje utvrđenog programa razvoja hrvačkog športa u gradu Yagrebu i Republici Hrvatskoj.

Članak 27.
Sjednice Izvršnog odbora su javne.

Radi upoznavanja javnosti s radom Izvršnog odbora, poziv za sjednice dostavlja se po potrebi sredstvima javnog priopćavanja.

Javnost rada osigurava glavni tajnik.

V. ZAPISNICI SJEDNICA

Članak 28.

O radu Izvršnog odbora obavezno se vodi zapisnik, koji se pohranjuje u tajništvu SHŠGZ. Zapisnik može biti i stenografski ukoliko naručitelj stenografskog zapisnika dâ pismenu garanciju da će podmiriti troškove stenografa.

Članak 29.
Zapisnik sjednice obavezno sadrži:

redni broj, mjesto i vrijeme održavanja sjednice Izvršnog odbora
broj i imena nazočnih članova i ostalih osoba nazočnih na sjednici
konstataciju o postojanju kvoruma
tekst usvojenog dnevnog reda

tekst usvojenih odluka,zaključaka, općih i drugih akata u skraćenom obliku
naznaku vremena početka i završetka rada sjednice
imena i potpis zapisničara
zapisnik potpisuju predsjednik i glavni tajnik

Članak 30.

Zapisnik sa usvojenim odlukama i zaključcima, dostavlja se svim članovima, udruženim članovima SHŠGZ-a, službama i osobama na koje se odnosi, a prema potrebi odluke se mogu objaviti putem sredstava javnog priopćavanja.

Zapisnik se u pravilu prihvaća odnosno usvaja na prvoj slijedećoj sjednici.

Članak 31.

Svi materijali koji su bili predmet dnevnog reda prilažu se zapisniku i čuvaju zajedno sa zapisnikom u tajništvu Saveza.

Zapisnik sjednice dostavlja se svim članovima s pozivom i materijalima za iduću sjednicu.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32.
.
Odredbe Poslovnika tumači Izvršni odbor.

Članak 35.

Poslovnik se smatra usvojenim kad se o njegovu prihvaćanju izjasni većina članova SHŠGZ, a stupa na snagu danom prihvaćanja.

Članak 36.

O pitanjima koja nisu regulirana ovim poslovnikom odlučuje Izvršni odbor neposredno.

Članak 38.
Ovaj poslovnik stupa na snagu danom donošenja na sjednici Izvršnog odbora SHŠGZ-a.

Predsjednik
Saveza hrvačkih športova grada Zagreba:

( Anto Jukić )
Broj: 57/03
Zagreb, ožujak 2003