ZAPISNIK

Sjednice Izborne Skupštine Saveza hrvačkih športova grada Zagreba održane 11.10.2011. godine u prostorijama Saveza Zagreb, ulica grada Gospića 1 (ŠSD “ Pešćenica”) s početkom u 18:00 sati.
Sjednicu Izborne Skupštine otvorio je Anto Jukić kojom prilikom je pozdravio sve sudionike sjednice.
Nakon što je konstatirao da po članku 35 Statuta Skupštinu nije mogao sazvati Izvršni odbor SHŠGZ jer mu je istekao mandat, Izbornu Skupštinu su zbog toga sazvali ovlašteni predstavnici klubova udruženi u Savez hrvačkih športova grada Zagreba s prijedlogom Dnevnog reda koji je prihvaćen jednoglasno.

DNEVNI RED

 • Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela:/li>
 • Radnog predsjedništva
 • Verifikacijske komisije
 • Zapisničara
 • Ovjerovitelje zapisnika
 • Izborne komisije
 • Usvajanje skračenog Zapisnika s predhodne Skupštine.
 • Izvješće o radu Saveza
 • Izvješće o financijskom poslovanju
 • Prijedlog programa javnih potreba za 2012. godinu
 • Donošenje odluke o razrješenju dosadašnjih tijela upravljanja i nadzora:
 • Predsjednika,
 • Izvršnog odbora,
 • Disciplinske komisije,
 • Nadzornog odbora,
 • Izbor članova tijela upravljanja i nadzora.
 • Predsjednika
 • Izvršnog odbora
 • Disciplinske komisije
 • Nadzornog odbora
 • Donošenje odluke o davanju ovlasti za zastupanje Saveza.
 • Donošenje odluke o davanju ovlasti za potpisivanje materijalno financijske dokumentacije.
 • Donošenje odluke o davanju zahtjeva za upis promjena u Registar udruga pri gradskom uredu za opću upravu grada Zagreba.
 • Različito.

Skupštinu čine po dva predstavnika svakog udruženog kluba u SHŠGZ.
Predstavnici klubova za Izbornu Skupštinu moraju imati pravovaljanu punomoć svog kluba.

Nakon što je dnevni red prihvaćen, na prijedlog i uz potrebna pojašnjenja Ante Jukića prešlo se na razmatranje i donošenje Odluka po pojedinim točkama dnevnog reda.

Ad.1) Nakon upoznavanja sa sadržajem prijedloga u pojedina radna tijela Izborne Skupštine jednoglasno su izabrani članovi Izborne Skupštine kako slijedi:
Radno predsjedništvo: Anto Jukić, Darko Rogalo i Milan Pavelić.
Verifikacijska komisija: Slavko Benčec, Ivan Kralj i Mato Zirdum.
Zapisničar: Željko Pjaca.
Ovjerovitelji Zapisnika: Zvonko Očić i Pave Kosović.
Izborna komisija: Ivan Kardum, Krešimir Raos i Kristijan Slačanac.

Nakon izbora članova radnih tijela Izborne Skupštine, Verifikacijska komisija podnijela je Izvješće u kojem je navedeno da svi predstavnici klubova imaju pravovaljane punomoći i da to znači da je nazočno 14 članova s pravom glasa na Izbornoj Skupštini čime je utvrđeno da je ostvaren kvorum potreban za donošenje pravovaljanih Odluka i Zaključaka.

Nazočni: Anto Jukić, Nenad Levačić ( H.K. Inas ), Milan Pavelić, Slavko Benčec ( H.K. Sesvete ), Petar Gluhak, Eugen Jakovljević ( H.K. Metalac ), Jurica Cicvarić, Ivan Kralj ( H.K. Lika ), Krešimir Raos, Zvonko Očić ( H.K. Zagreb ), Darko Rogalo, Kristijan Slačanac (H.K. Hrvatski Dragovoljac ), Ivan Kardum, Mirko Erdelja ( H.K. Lokomotiva).

Nadzorni odbor: Antun Palković, Mato Zirdum
Tajnik Saveza: Željko Pjaca
Ostali nazočni: Pave Kosović, Tomislav Vukelić, Danko Šunić.

Tajnik Saveza je zamolio da prije početka rada Skupštine obavijesti nazočne kako je u prijepodnevnim satima bio nazočan na kolegiju tajnika Zagrebačkog športskog saveza.
Pored uobičajenog dnevnog reda svi nazočni su dobili pisani materijal.
„Obavijest o odluci Općinskog državnog odvjetništva u Zagrebu o odbačaju kaznene prijave protiv Velimira Bašića i dr“
Tajnik ZŠS-a gosp. Velimir Bašić se kratko osvrnuo na ovu točku dnevnog reda, te izrazio svoj stav da bi Savezi iz kojih su dolazili predstavnici u Skupštini ZŠS-a, a direktno su prozivali i iznosili neistine vezano za njegov rad, trebali povući odgovarajuće poteze.

Ad.2) Predsjedavajući je dao na raspravu Zapisnik s predhodne Skupštine Saveza.
Zapisnik redovne Skupštine od 07.12.2010. godine je usvojen jednoglasno.

Ad.3) Izvješće o radu Saveza 1.- 9. mjesec 2011. godine .
Kratak osvrt na dato izvješće dao je Predsjedavajući, daljnje rasprave nije bilo i Izvješće je usvojeno jednoglasno.

Ad4) Izvješće o Financijskom poslovanju 1. – 9. mjesec.
Rasprave nije bilo i jednoglasno je donešena odluka o prihvaćanju financijskog izvješća.

Ad 5) Tajnik Saveza je podrobnije informirao nazočne o izradi Prijedloga programa javnih potreba za 2012. godinu.
Pojasnio je razloge zbog kojih nije bilo moguće organizirati sjednicu Izvršnog odbora na kojoj bi se zajednički raspravila ova tematika.
Klubovi su kontaktirani elektronskom poštom i zamoljeni za dostavu odgovarajućih podataka.
Savez je ispunio svoju obavezu i dostavio Prijedlog programa javnih potreba u športu grada Zagreba za 2012. godinu na ZŠS do 31.08.2011.

Tajnik saveza je na kolegiju tajnika ZŠS-a dobio informaciju da se za slijedeću godinu planiraju ista sredstva kao i ove godine uz zaposlenje još jednog profesionalnog trenera (Slavko Benčec, HK Sesvete) i 100.000,00 kuna za organizaciju EP juniori, koje se održava u lipnju 2012. godine u našem grada.

Ivan Kardum je postavio upit o kategorizacijama športaša.
Svi klubovi su u obavezi u što kraćem vremenskom periodu od ostvarenja odgovarajućeg rezultata svojih športaša ( I, II, i III ) Kategorija sa HHS-a uzeti potvrdu i odnjeti je na HOO kako bi dobili Rješenje o Kategorizaciji na temelju kojeg Zagrebački športski savez isplaćuje športske stipendije.

Darko Rogalo je naglasio kako je stanje u našem športu značajno poboljšano otkako su zaposleni profesionalni treneri, te izrazio želju da pokušamo osigurati zaposlenje profesionalnog trenera i u HK „Inas“ koji je jedini bez profesionalca.

Nakon zaključivanja rasprave predsjedavajući daje na glasovanje Prijedlog programa javnih potreba za 2012. godinu koji je jednoglasno usvojen.
Nakon prihvaćanja Programa, na prijedlog Predsjedavajućeg jednoglasno je donijeta odluka o davanju ovlasti Izvršnom odboru da može u određenim situacijama obavljati određena usklađivanja u skladu s potrebama i mogućnostima Programa i financiranja Klubova i Saveza.

Ad.6) Kako bi uredno i pravovaljano donijeli odluke o razriješenju članova upravljačkih tijela Saveza Predsjedavajući je predložio da se glasovanje o njihovom razriješenju provede posebno za svako tijelo.
Kako je ovaj prijedlog Predsjedavajućeg prihvaćen bez posebne rasprave, pristupilo se glasovanju, te se utvrđuju slijedeći rezultati razrješavanja odnosno glasovanja:
Predsjednik Saveza razrješen je dužnosti Predsjednika jednoglasno donijetom odlukom svih nazočnih članova Izborne Skupštine
Svi članovi Izvršnog odbora razriješeni su dužnosti člana jednoglasno donijetom odlukom svih nazočnih članova Izborne Skupštine.
Svi članovi Disciplinske komisije Saveza razrješeni su dužnosti člana jednoglasno donijetom odlukom svih nazočnih članova Izborne Skupštine.
Svi članovi Nadzornog odbora Saveza razriješeni su dužnosti jednoglasno donijetom odlukom svih nazočnih članova Izborne Skupštine.

Ad.7) Izbor članova tijela upravljanja i nadzora.
Ulogu Predsjedavajućeg preuzeo je i obavljao gospodin Darko Rogalo.

Izbor Predsjednika SHŠGZ
Sukladno članku 47 Statuta SHŠGZ gosp. Anto Jukić je dobio pisane podrške tri udruge
(HK Zagreb, HK Lokomotiva i HK Sesvete) za izbor za Predsjednika Saveza u slijedećom mandatnom razdoblju.
Nakon provedenog glasovanja utvrđeno je da je gosp. Anto Jukić izabran za Predsjednika Saveza sa 13 glasova za i jedan suzdržan glas.
Gosp. Jukić se zahvalio na izboru i ukazanom povjerenju.

U izboru za Izvršni odbor po našem Statutu svaka udruga dala je svoga predstavnika.
Svi predstavnici su dobili jednoglasnu podršku članova Skupštine.

IZVRŠNI ODBOR SHŠGZ

HK Inas Anto Jukić
HK Lika Ivan Kralj
HK Lokomotiva Ivica Kardum
HK Sesvete Miše Kutleša
HK H. Dragovoljac Darko Rogalo
HK Metalac Petar Gluhak
HK Zagreb Zvonko Očić

U Disciplinsku komisiju Saveza jednoglasno su izabrani : Kristijan Slačanac, Jurica Cicvarić i Nenad Levačić.

Izabran je Nadzorni odbor te jednoglasno potvrđeno:
Predsjednik: Predrag Mazinjanin
Članovi: Mato Zirdum i Pave Kosović
Zamjenski član: Ante Jurjević

Ad.8) Pod ovom točkom dnevnog reda jednoglasno je donijeta Odluka kojom se Ante Jukiću u svojstvu Predsjednika Saveza hrvačkih športova grada Zagreba i Predsjednika Izvršnog odbora ovlašćuje da zastupa Savez hrvačkih športova grada Zagreba.

Ad.9) Jednoglasno je donijeta Odluka kojom se Tajnika SHŠGZ gosp.Željka Pjacu i Predsjednika Anto Jukić ovlašćuje za potpisivanje materijalno financijske dokumentacije Saveza hrvačkih športova grada

Ad.10) Na prijedlog Predsjedavajućeg jednoglasno je donijeta Odluka da se Gradskom uredu za opću upravu grada Zagreba uputi zahtjev za upis promjena Saveza hrvačkih športova grada Zagreba u registar udruga.

11). Pod točkom različito na temelju rasprave zaključeno je:

a) Podržava se prijedlog Predsjednika Saveza da svim klubovima koji traže podrške za pomoć u funkcioniranju i radu od odgovarajućih institucija izda odgovarajuća Suglasnost i potpora našeg Saveza.

b) Predstavnik HK „Zagreb“ gosp. Očić je postavio upit o strunjači koja je u Dugoj Uvali, a koristila se za Ljetnu školu hrvanja.
HK „Zagreb“ otvara školu hrvanja i nužno im je potrebna hrvačka strunjača.
Nakon provedene rasprave dogovoreno je da se ispita gdje je odgovarajuća strunjača, te ako nije u funkciji dodijeli HK „Zagreb“ koji je u obavezi istu vratiti u Dugu Uvalu za provođenje škola hrvanja.

Skupština završila s radom oko 19:10 sati.

Zapisničar:

Željko Pjaca

Ovjerovitelji zaspisnika:

1. Zvonko Očić
2. Pave Kosović